รายละเอียดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /
ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

(Fellowship training in advanced diagnostic neuroimaging program
in Department of Radiology Faculty of Medicine,
Chulalongkorn University / King Chulalongkorn Memorial Hospital,
Thai Red Cross Society)

Program directors

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ ในการทำงานด้าน advanced diagnostic neuroimaging ซึ่งรวมถึง CT, MRI และ US เพื่อที่จะสามารถให้การวินิจฉัยได้ถูกต้องแม่นยำ รวมถึงสามารถให้คำปรึกษา แนะนำ และเผยแพร่ความรู้ในสาขานี้ให้แก่แพทย์ที่เกี่ยวข้องได้

ระยะเวลาการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลา 2 ปี ซึ่งเป็นการฝึกอบรมและปฏิบัติงานทางด้าน ultrasound CT และ MRI 1ปี 9 เดือน ปฏิบัติงานนอกสถานที่ 2 เดือน และ ปฏิบัติงานในการวิจัย 1 เดือน

กำหนดการเปิดฝึกอบรม

เริ่มต้นการฝึกอบรมในวันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

สามารถรับผู้เข้าฝึกอบรมได้ปีละ 2 คน

อาจารย์ผู้ฝึกอบรม

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุกัลยา เลิศล้ำ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จาตุรนต์
  3. แพทย์หญิงภัทราภรณ์ เชาวนะปัญจะ
  4. ศาสตราจารย์แพทย์หญิงคุณหญิง นิตยา สุวรรณเวลา (อาจารย์พิเศษ)
  5. แพทย์หญิงศิริพร ลลิตอนันต์พงศ์ (อาจารย์พิเศษ)

Program objective

ขอบเขตความรับผิดชอบของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

จำนวนการตรวจวินิจฉัยทาง Neuro imaging ปี 2546

การประเมิน

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดทุกคนทุกชั้นปีจะถูกประเมินจาก program directors ทั้งในด้านวิชาการ การทำงาน เจตคติ ทุก 6 เดือน


Schedule for Diagnostic Neuroimaging Program

 7.30-8.309.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.00
MON    Neuroendocrine Conferenc
(1st wk)
OPD ภปร4.
TUENeuromedical Conference Journal Club   Ped. Neuro. Conference 
WEDFilm reading  Physics CT&MRI
(10.30-12.00)
  Functional Anatomy
(2nd week)
Craniofacial Conference
(3rd week)
Clinical application
(4th week)
 
THU       Recent Interesting Cases
FRINeuroSx. Conf.NeuroMed and Epilepsy Conference (9.30-12.00)

Ped-Neuro Sx

 Nuclear Med
(1st week)
Neuro-patho
(2nd week)
Proposal Evaluation
(3rd week)
ENT conf
(4th week)