หน้าแรก
สาขาวิชา
หลักสูตร
บริการ
บุคลากร
ผลงานตีพิมพ์
งานวิจัย
ความภูมิใจ
อดีต-ปัจจุบัน
Radiology Intranet

EnglishEnglish Thaiไทย

ภาควิชารังสีวิทยา ในปัจจุบัน แบ่งสาขาวิชาย่อยออกเป็น 3 สาขา ได้แก่

  1. สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
  2. สาขารังสีรักษา (กรุณาเยี่ยมชมเว็ปไซด์ของสาขา www.chulacancer.net)
  3. สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์


หน้าแรก | สาขาวิชา | หลักสูตร | บริการ | บุคลากร | ผลงานตีพิมพ์ | งานวิจัย | ความภูมิใจ | อดีต-ปัจจุบัน | Radiology Intranet |

หากมีคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะกรุณาติดต่อ ผู้ดูแลเว็ปไซต์ภาควิชารังสีวิทยา.