หน้าแรก
สาขาวิชา
หลักสูตร
บริการ
บุคลากร
ผลงานตีพิมพ์
งานวิจัย
ความภูมิใจ
อดีต-ปัจจุบัน
Radiology Intranet

visitor # 1 since Dec. 2002
EnglishEnglish Thaiไทย
รังสีวิทยาวินิจฉัย
เวชศาสตร์นิวเคลียร์
รังสีรักษา

รังสีวิทยาวินิจฉัย


Consultant

ศจ.พญ.คุณหญิง นิตยา สุวรรณเวลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ผลงานตีพิมพ์)

รศ.พญ.คุณหญิง เกษร วัชรพงศ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ผลงานตีพิมพ์)

รศ.พญ. สุดี ชมเดช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ผลงานตีพิมพ์)


Full Time

รศ.พญ. สมใจ หวังศุภชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

e-mail : fmedsws@md2.md.chula.ac.th

หัวหน้าภาค

(ผลงานตีพิมพ์)

รศ.นพ. เกียรติ อาจหาญศิริ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

e-mail : kiatarjhansiri@yahoo.com

หัวหน้าสาขา

(ผลงานตีพิมพ์)

รศ.นพ. เพิ่มยศ โกศลพันธุ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

e-mail : kosolbhand@yahoo.com

(ผลงานตีพิมพ์)

รศ.พญ. ลัดดาวัลย์ วัชระคุปต์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ผลงานตีพิมพ์)

รศ.พญ. ดรุณี บุญยืนเวทวัฒน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ผลงานตีพิมพ์)

รศ.พญ. สุกัลยา เลิศล้ำ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ผลงานตีพิมพ์)

ผศ.พญ. ปานฤทัย ตรีนวรัตน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

e-mail : fmedptn@md2.md.chula.ac.th

(ผลงานตีพิมพ์)

รศ.พญ. อัจฉรา มหายศนันท์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

e-mail : atchara.m@chula.ac.th

(ผลงานตีพิมพ์)

ผศ.นพ. จาตุรนต์ ตันติวัตนะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ผลงานตีพิมพ์)

ผศ.พญ. นิทรา ปิยะวิเศษพัฒน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ผลงานตีพิมพ์)

พญ. ปวันรัตน์ กระนกภิรักษ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

e-mail : pawanrat@hotmail.com

(ผลงานตีพิมพ์)

พญ. น้ำผึ้ง นำการุณอรุณโรจน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

e-mail : Phung_p@hotmail.com

(ผลงานตีพิมพ์)

พญ. มนตร์รวี ทุมโฆสิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ผลงานตีพิมพ์)

พญ. ณัชชา ปิ่นเจริญ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ผลงานตีพิมพ์)

พญ. เจนจิรา ปรึกษาดี
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

(ผลงานตีพิมพ์)

นพ. บัณฑิต เจ้าปฐมกุล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

(ผลงานตีพิมพ์)

พญ. บุษกร วชิรานุภาพ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

(ผลงานตีพิมพ์)

พญ. ปิยพร บุญศิริคำชัย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

(ผลงานตีพิมพ์)

พญ. จตุพร ชยะกุลคีรี
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

(ผลงานตีพิมพ์)

พญ. ณัฐพร ตั่นเผ่าพงษ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

(ผลงานตีพิมพ์)

พญ. เกวลี ศศิวิมลพันธุ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

(ผลงานตีพิมพ์)

พญ. ศศิธร เพชรจรัลไพศาล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

(ผลงานตีพิมพ์)


Part Time

นพ. เอกวรรณ ชันซื่อ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

(ผลงานตีพิมพ์)

พญ. ลักษณะพรรณ เจริญวิศาล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

(ผลงานตีพิมพ์)

พญ. ทิวาพร จันทร์เจริญ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

e-mail : doctor.ning@gmail.com

(ผลงานตีพิมพ์)

พญ. วราภรณ์ อิสสระพานิชกิจ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

(ผลงานตีพิมพ์)

พญ. สุทธาทิพย์ เจริญประเสริฐ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

(ผลงานตีพิมพ์)

พญ. วรางคณา อาจศิริ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

(ผลงานตีพิมพ์)

พญ. จันทร์เต็ม เก่งสกุล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

(ผลงานตีพิมพ์)

พญ. วิภา อมรรัตนไพจิตร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

(ผลงานตีพิมพ์)

พญ. พัชราจิรี ภาคอรรถ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

e-mail : ppakart@hotmail.com

(ผลงานตีพิมพ์)

พญ. ภัทราภรณ์ เชาวนะปัญจะ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

e-mail : cpattraporn@hotmail.com

(ผลงานตีพิมพ์)

พญ. ศิริพร ลลิตอนันต์พงศ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

(ผลงานตีพิมพ์)

พญ. กมลธรรม พูลภิญโญ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

(ผลงานตีพิมพ์)

พญ. อุไรวรรณ ชยุติไพรวัลย์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

(ผลงานตีพิมพ์)

นพ. อรรควัชร์ จันทร์ฉาย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

e-mail : Akkawat16@hotmail.com

(ผลงานตีพิมพ์)

พญ. ไพวัลย์ กิจศิริกุล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

(ผลงานตีพิมพ์)

go top


เวชศาสตร์นิวเคลียร์


Consultant

ศจ.พญ. มาคุ้มครอง โปษยะจินดา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ผลงานตีพิมพ์)

นพ. สุพจน์ บุญวิสุทธิ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

(ผลงานตีพิมพ์)


Full Time

รศ.นพ. ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

e-mail : tawatchai.ch@chula.ac.th

หัวหน้าสาขา

(ผลงานตีพิมพ์)

รศ.ดร. อัญชลี กฤษณจินดา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

e-mail : kanchali@yahoo.com

(ผลงานตีพิมพ์)

พญ. ศศิธร ศิริสาลิโภชน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

e-mail : sasisiri@hotmail.com

(ผลงานตีพิมพ์)

รศ.พญ. สุภัทรพร เทพมงคล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

e-mail : supatporn@hotmail.com

(ผลงานตีพิมพ์)

ผศ.พญ. คนึงนิจ กิ่งเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

e-mail : kanaungnitk@yahoo.com

(ผลงานตีพิมพ์)

พญ. ภัทรมน วาศวิท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

e-mail : vpatramon@yahoo.com

(ผลงานตีพิมพ์)

go top


รังสีรักษา


Full Time

ผศ.นพ. ประยุทธ โรจน์พรประดิษฐ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

e-mail : prayuth@chulacancer.net

หัวหน้าสาขา

(ผลงานตีพิมพ์)

รศ. ศิวลี สุริยาปี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

e-mail : ssivalee@yahoo.com

(ผลงานตีพิมพ์)

ผศ.นพ. นพดล อัศวเมธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

e-mail : Nopadol.A@chula.ac.th

(ผลงานตีพิมพ์)

ผศ.นพ. ชลเกียรติ ขอประเสริฐ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

e-mail : chonlakiet@chulacancer.net

(ผลงานตีพิมพ์)

รศ.พญ. กาญจนา โชติเลอศักดิ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

e-mail : kshotelersuk@yahoo.com

(ผลงานตีพิมพ์)

ผศ.นพ. ชวลิต เลิศบุษยานุกูล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

e-mail : chawalit@chulacancer.net

(ผลงานตีพิมพ์)

นพ. ทัศน์พงษ์ รายยวา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

(ผลงานตีพิมพ์)


Part Time

รศ.นพ. ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ผลงานตีพิมพ์)

go top


หน้าแรก | สาขาวิชา | หลักสูตร | บริการ | บุคลากร | ผลงานตีพิมพ์ | งานวิจัย | ความภูมิใจ | อดีต-ปัจจุบัน | Radiology Intranet |

หากมีคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะกรุณาติดต่อ ผู้ดูแลเว็ปไซต์ภาควิชารังสีวิทยา.