หน้าแรก
สาขาวิชา
หลักสูตร
บริการ
บุคลากร
ผลงานตีพิมพ์
งานวิจัย
ความภูมิใจ
อดีต-ปัจจุบัน
Radiology Intranet

ผู้เยี่ยมชม # 1 ตั้งแต่ พฤษภาคม 2546
EnglishEnglish Thaiไทย
หลักสูตรการศึกษาก่อนปริญญา
หลักสูตรการศึกษาหลังปริญญา สถานที่ติดต่อ
การพัฒนาการเรียนการสอนระดับปริญญาบัณฑิต
การพัฒนาการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษาหลักสูตร 3 ปี

หลักสูตรการศึกษาก่อนปริญญา

หลักสูตรการศึกษาก่อนปริญญา เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาแพทยศาสตร์ 6 ปี โดยระหว่างที่นิสิตแพทย์ เรียนปีที่ 5 จะผ่านมาศึกษา ในภาควิชารังสีวิทยา เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ซึ่งระหว่าง 4 สัปดาห์นี้ นิสิตจะได้ผ่านรังสีวินิจฉัย 2 สัปดาห์ รังสีรักษา 1 สัปดาห์ และ เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 1 สัปดาห์ หลังจากครบ 4 สัปดาห์แล้ว นิสิตจะต้องสอบลงกอง ก่อนที่จะผ่านไปศึกษาต่อยังภาควิชาอื่นต่อไป

ประมวลรายวิชา

สูตรการการศึกษาแพทยศาสตร์ กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงใหม่ ซึ่งวิธีการเรียนการสอน จะถูกเปลี่ยนแปลงไป จากวิธีในปัจุบันอย่างสิ้นเชิง โดยหวังว่า วิธีการใหม่นี้ จะทำให้นิสิตสามารถเรียนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

go top


หลักสูตรการศึกษาหลังปริญญา

การศึกษาหลังปริญญา ประกอบด้วยหลักสูตรต่างๆทั้ง หลักสูตรปริญญาบัณฑิตชั้นสูง (residency program) หลักสูตรปริญญาโท (Master of Science) แพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขา และ Fellowship หลักสูตร 1 ปีของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หลักสูตรปริญญาบัณฑิตชั้นสูง

คือหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน เรียกว่า "หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาวิชารังสีวิทยา" ซึ่งแบ่งย่อยเป็น 4 แขนงวิชา ได้แก่

 1. แขนงวิชารังสีวิทยาทั่วไป
 2. แขนงวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย
 3. แขนงวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
 4. แขนงวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร 3 ปี โดยในปีแรกนักศึกษาจะต้องผ่านการศึกษาในสาขาย่อยทั้ง 3 สาขาเหมือนกันทั้งหมด เพื่อให้มีพื้นฐานความรู้ ทางด้านรังสีวิทยาและรังสีชีววิทยา ในปลายปีที่ 1 นักศึกษาจะต้องทำการสอบวิชาที่ได้รับการศึกษาในระหว่างปี ให้ผ่านเพื่อรับ "ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก" จากนั้นในปีที่ 2 และ 3 นักศึกษาจะได้รับการศึกษาเน้นเฉพาะแขนงวิชาที่ตัวเองเลือกเรียน ส่วนแขนงรังสีวิทยาทั่วไป ก็จะต้องผ่านไปศึกษาในสาขาวิชาทั้ง 3 อย่างละเอียดมากขึ้น ในปลายปีที่ 3 นักศึกษาจะต้องผ่านการสอบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อรับ "วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม" ในแขนงวิชาที่เรียน และจะได้รับ "ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขารังสีวิทยา" จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย

รายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก


หลักสูตรปริญญาโท

The "หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฉายาเวชศาสตร์" เป็นหลักสูตร 2 ปีที่เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ในปี 2546 นี้เอง นักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึง หลักการขั้นพื้นฐานถึงชั้นสูง เกี่ยวกับเทคโนโลยีการถ่ายภาพทางการแพทย์ ทั้งทางด้านเทคนิคและการใช้ในทางคลินิก ซึ่งมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เช่น digital radiology (DR), computed tomography (CT), magnetic resonant imaging (MRI), SPECT, PET และอื่นๆ เป็นการเตรียมตัวสำหรับผู้ที่ตั้งใจจะทำงานที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฉายาเวชศาสตร์


แพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขา

ภาควิชารังสีวิทยาเปิดสอน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขา ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้เวลาในการศึกษา 2 ปี เพื่อเป็นการพื้นฟูวิชาการ และเพิ่มความรู้ใหม่ๆ แก่รังสีแพทย์ โปรแกรมที่เปิดสอนมี 4 โปรแกรม คือ

 1. Neuroimaging
 2. Body imaging
 3. Neurointervention
 4. Body intervention
รายละเอียดสำหรับการสมัคร และการฝึกอบรม
ใบสมัคร

Fellowship Program in Radiology : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดสอน Fellowship Program in Radiology ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี เพื่อเป็นการพื้นฟูวิชาการ และเพิ่มความรู้ใหม่ๆ แก่รังสีแพทย์ โปรแกรมที่เปิดสอนมี 5 โปรแกรม คือ

 1. Abdominal imaging
 2. Neuroradiology
 3. Diagnostic CT and MRI imaging
 4. Interventional Radiology
 5. Diagnostic Ultrasonography
รายละเอียดสำหรับการสมัคร
Course Syllabus

go top


สถานที่ติดต่อ

สำหรับ หลักสูตรปริญญาบัณฑิตชั้นสูง (หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน) และ Fellowship โปรแกรม กรุณาติดต่อที่ ตึกสวัสดิ์ล้อม ชั้นล่าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทุกวันในเวลาราชการ
โทรศัพท์ : 02-256-4417-8 หรือ e-mail address : xrays@md2.md.ac.th

สำหรับ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฉายาเวชศาสตร์ กรุณาติดต่อ รศ.ดร.อัญชลี กฤษณจินดา
โทรศัพท์ : 02-256-4283-4 หรือ e-mail address : kanchali@yahoo.com

go top


การพัฒนาการเรียนการสอนระดับปริญญาบัณฑิต

ตั้งแต่เริ่มเปิดคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยาได้ทำการสอนนิสิตแพทย์ชั้นคลินิก โดยสอนเป็นกลุ่มย่อยไม่เกิน 20 คนต่อกลุ่ม เป็นการหมุนเวียนร่วมกับภาควิชาอื่นการเรียนการสอนเป็นแบบบรรยายโดยใช้สื่อการสอนเป็นฟิล์มผู้ป่วยหรือแผ่นใส โดยมีการสอนทั้งวิชารังสีวินิจฉัย, รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โดยห้องเรียนอยู่ที่ตึกอภัณตรีปชาเดิม

ต่อมาเมื่อมีการขยายหน่วยและสาขารังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ การเรียนการสอนนิสิตแพทย์จึงได้แยกห้องเรียนและเวลาการเรียนเป็นการหมุนเวียนภายในของนิสิตแพทย์ที่ผ่านมาเรียนรังสีวิทยาเวลา 4 สัปดาห์ แยกเป็นเรียนวิชารังสีวินิจฉัย 2 สัปดาห์ รังสีรักษา 1 สัปดาห์ และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 1 สัปดาห์ โดยที่การเรียนการสอนส่วนใหญ่ยังเป็นการบรรยายประกอบสื่อการสอนเหมือนเดิมและมีการสอบรวมในวันสุดท้ายทั้งข้อเขียนและการสอบแบบ OSCE (สมัยก่อนเรียกแลบกริ๊ง) โดยใช้สถานีละ 4 นาที รวม 20 สถานี สำหรับสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย และ 10 สถานีในแต่ละสาขา สำหรับสาขารังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ในปีการศึกษา 2545 ภาควิชารังสีวิทยา ได้ปรับปรุงการเรียนการสอนในภาควิชาสำหรับนิสิตแพทย์ปี 5 โดยให้มีชั่วโมงการบรรยายลดลง มีเวลาสำหรับการศึกษาด้วยตนเองมากขึ้น ให้นิสิตทำ Seminar และเสนอผลงานเป็นกลุ่มเพื่อฝึกการทำงานเป็นทีมและมีทักษะในการเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน นอกจากนี้ยังมีช่วงเวลา 2 - 3 วัน ให้นิสิตหมุนเวียนดูการปฏิบัติงานจริงกับผู้ป่วยในแต่ละหน่วยงานของภาควิชารังสีวิทยา

นอกจากนี้ภาควิชาฯยังรับผิดชอบการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ในระดับปรีคลีนิคในรายวิชา imaging correlation เช่น respiratory system, musculoskeletal system และ central nervous system

ในปีการศึกษา 2549 ภาควิชารังสีวิทยา เริ่มสอนหลักสูตร พบ. ฉบับปรับปรุงใหม่ โดยสอนรายวิชารวมพื้นฐานหลักรังสีวิทยาทางการแพทย์ " Principle of Radiology " ให้กับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 และยังมีรายวิชาบูรณาการอีกเป็นจำนวนมาก ในปีการศึกษาดังกล่าวนี้นิสิตแพทย์ปี 5 ก็ยังมีการเรียนในหลักสูตรเดิมด้วย

ในปีการศึกษา 2551 นอกจากภาควิชารังสีวิทยา รับผิดชอบการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ปี 4 แล้ว ภาควิชารังสีวิทยายังเปิดวิชาเลือกสำหรับนิสิตแพทย์ปี 6 (Extern) ทั้งหมด 10 รายวิชา ได้แก่

ลำดับรหัสรายวิชาชื่อรายวิชา
13011636เอกซเรย์คอมพิวเตอร์และการตรวจด้วยคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก
หลักการพื้นฐานเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และการตรวจด้วยคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก การใช้ในทางคลินิกเกี่ยวกับโรคที่พบบ่อย
23011642รังสีวิทยาวินิจฉัยพื้นฐานของระบบประสาท
หลักการ ข้อบ่งชี้ ข้อจำกัด การเตรียม วิธีการ ภาวะแทรกซ้อน และการประยุกต์ใช้ทางคลินิกของการตรวจวินิจฉัยด้วยภาพ รวมทั้งการแปลผลการตรวจทางรังสีวิทยาในโรคของระบบประสาทที่พบบ่อย
33011644รังสีวิทยาวินิจฉัยพื้นฐานของระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก
หลักการ ข้อบ่งชี้ ข้อจำกัด การเตรียม วิธีการ ภาวะแทรกซ้อน และการประยุกต์ใช้ทางคลินิกของการตรวจวินิจฉัยด้วยภาพ รวมทั้งการแปลผลการตรวจทางรังสีวิทยาในโรคของระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูกที่พบบ่อย
43011646รังสีวิทยาวินิจฉัยของระบบทางเดินหายใจและระบบหัวใจหลอดเลือด
หลักการ ข้อบ่งชี้ ข้อจำกัด การเตรียม วิธีการ ภาวะแทรกซ้อน และการประยุกต์ใช้ทางคลินิกของการตรวจวินิจฉัยด้วยภาพ รวมทั้งการแปลผลการตรวจทางรังสีวิทยาในโรคของระบบทางเดินหายใจและระบบหัวใจหลอดเลือดที่พบบ่อย
53011648การวินิจฉัยด้วยภาพของช่องท้อง
หลักการ ข้อบ่งชี้ ข้อจำกัด การเตรียม วิธีการ ภาวะแทรกซ้อน และการประยุกต์ใช้ทางคลินิกของการตรวจวินิจฉัยด้วยภาพ รวมทั้งการแปลผลการตรวจทางรังสีวิทยาในโรคภายในช่องท้องที่พบบ่อย
63011650รังสีรักษาทางคลินิกในวิทยามะเร็ง
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือรังสีรักษาและวิธีใช้เครื่องมือรักษา ผลทางชีววิทยาของรังสี การป้องกันอันตรายจากรังสี การวางแผนการรักษา หลักการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่พบบ่อยก่อนและหลังการฉายรังสี ภาวะแทรกซ้อนจากการฉายรังสี
73011652การวินิจฉัยโรคด้วยวิทยาการทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ฟิสิกส์พื้นฐานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ หลักการพื้นฐานของสารเภสัชรังสีเรดิโออิมมูโนแอสเสย์ และเทคนิคที่เกี่ยวข้อง การตรวจอวัยวะต่าง ๆ ด้วย สารเภสัชรังสีโดยการถ่ายภาพและไม่ต้องถ่ายภาพ
83011654การรักษาโรคด้วยวิทยาการทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
หลักการพื้นฐานของการรักษาโดยการใช้สารเภสัชรังสีในโรคร้ายแรงและไม่ร้ายแรง ข้อบ่งชี้และข้อห้ามในการรักษาแต่ละชนิด ผลแทรกซ้อน ผลการรักษา การเตรียมผู้ป่วยก่อนการรักษาและการดูแลหลังการรักษา วิธีการให้การรักษา ปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับโดยเฉพาะในการรักษาผู้ป่วยต่อมธัยรอยด์เป็นพิษและมะเร็งต่อมธัยรอยด์ด้วยสารรังสีไอโอดีน
93011656การใช้วิทยาการทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในโรคเด็ก
หลักการใช้สารเภสัชรังสีในเด็ก ฟิสิกส์พื้นฐานของเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในเด็ก ข้อบ่งชี้และข้อห้ามของการตรวจและการรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในโรคแต่ละชนิด
103011658คลื่นเสียงความถี่สูงในเวชปฏิบัติทั่วไป
หลักการพื้นฐานของคลื่นเสียงความถี่สูง และประสบการณ์ทางคลีนิกเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคที่พบบ่อย

go top


การพัฒนาการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษาหลักสูตร 3 ปี

พ.ศ. 2515มีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านครั้งแรก สาขารังสีวิทยาทั่วไป 2 คน และสาขารังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 1 คน
พ.ศ. 2518เริ่มมีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
พ.ศ. 2530เริ่มมีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขารังสีรักษา
พ.ศ. 2531เริ่มมีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
พ.ศ. 2536แพทย์ประบ้านปีที่ 1 เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2537มีโควต้าแพทย์ประจำบ้าน สาขารังสีวิทยา จากแพทยสภา สำหรับ
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย 12 ตำแหน่ง
- สาขารังสีวิทยาทั่วไป 10 ตำแหน่ง
- สาขารังสีรักษา 2 ตำแหน่ง
- สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 2 ตำแหน่ง
พ.ศ. 2540ลดจำนวนโควต้าแพทย์ประจำบ้าน สาขารังสีวิทยาทั่วไปเหลือ 9 ตำแหน่ง โดยโอนให้ภาควิชารังสีวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2542ลดจำนวนโควต้าแพทย์ประจำบ้าน สาขารังสีวิทยาทั่วไปเหลือ 8 ตำแหน่ง โดยโอนให้ภาควิชารังสีวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2546 - เริ่มใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขารังสีวิทยา (มี 2 แขนงวิชา) คือ แขนงวิชารังสีวิทยาวินิจฉัยและแขนงวิชารังสีวิทยาทั่วไป
- เริ่มใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขารังสีรักษาและหลักสูตรฯ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ กับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 และ ปีที่ 3
- เริ่มเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาฉายาเวชศาสตร์ (วท.ม. สาขาวิชาฉายาเวชศาสตร์) มีกำลังการผลิตนิสิต 6 คนต่อปี โดยมีความร่วมมือกับภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและได้รับความสนับสนุนโดยการให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินและพัฒนาหลักสูตรจากทบวงพลังงานปรมณูระหว่างประเทศ (IAEA)
พ.ศ. 2548เพิ่มโค้วต้าจำนวนแพทย์ประจำบ้าน สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา เป็น 4 ตำแหน่ง
พ.ศ. 2550เริ่มใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขารังสีวิทยาฉบับปรับปรุงใหม่โดยรวมหลักสูตร ป. บัณฑิตชั้นสูง สาขารังสีรักษาและหลักสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูง สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์เข้าเป็นแขนงสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาและแขนงสาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในหลักสูตรปรับปรุง

go top


หน้าแรก | สาขาวิชา | หลักสูตร | บริการ | บุคลากร | ผลงานตีพิมพ์ | งานวิจัย | ความภูมิใจ | อดีต-ปัจจุบัน | Radiology Intranet |

Comment or suggestion please contact radiology webmaster.