คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดทั้ง 4 อนุสาขา

ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว และ ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. เป็นผู้ที่ได้รับหนังสืออนุมัติ หรือ วุฒิบัตรสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย หรือสาขารังสีวิทยาทั่วไป
 2. เป็นแพทย์ประจำบ้านปีสุดท้ายในสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย หรือสาขารังสีวิทยาทั่วไป ในปีการศึกษานั้น
 3. เป็นผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย หรือสาขารังสีวิทยาทั่วไป ในปีการศึกษานั้น

กำหนดการเปิดฝึกอบรม

เริ่มต้นการฝึกอบรมในวันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

รายได้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีรายได้ในระหว่างการอบรมคือ

 1. เงินเดือนเดือนละ 12,000 บาท (ตามวุฒิการบรรจุแพทย์ผู้มีวุฒิบัตรระดับ 5)
 2. เงินเวร on call ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เดือนละ 1,800 บาท
 3. อื่นๆ

สิทธิในการลาพักผ่อน

ให้สามารถลาพักผ่อนประจำปีได้ 2 สัปดาห์ (10 วันทำการ) โดยสามารถเลือกจากเวลาปฏิบัติงานปกติตามระเบียบสภากาชาดไทย

สิทธิในการลาป่วย และสิทธิในการรักษาพยาบาล

ตามระเบียบสภากาชาดไทย

การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 1. ใบสมัคร (สามารถ download ได้ทาง internet)
 2. curriculum vitae หรือ ประวัติส่วนตัว
 3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 4. สำเนาหนังสืออนุมัติ หรือ วุฒิบัตรสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย หรือสาขารังสีวิทยาทั่วไป
 5. เรียงความสั้นเล่าถึงเหตุจูงใจในการขอสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
 6. จดหมาย recommendation จำนวน 3 ฉบับ (ยกเว้นสำหรับผู้ที่เคยผ่านการฝึกอบรมจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)
 7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 2 รูป
ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเมื่อกรอกเรียบร้อยแล้ว ให้ติดรูปถ่ายไว้ที่มุมขวาบนแล้วนำส่งพร้อมเอกสารทั้งหมดผ่านทางไปรษณีย์หรือนำมาส่งด้วยตนเอง

กำหนดวันสัมภาษณ์

ประมาณเดือน ตุลาคมถึงพฤศจิกายน โดยควรส่งใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมก่อนเดือนตุลาคม

วันประกาศผลการสัมภาษณ์

จะแจ้งในวันสัมภาษณ์อีกครั้ง

การประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายหลังการสิ้นสุดการอบรม

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินภายหลังการสิ้นสุดการฝึกการอบรมจะต้อง

 1. มีหนังสือรับรองจากสถาบันฝึกอบรม
 2. มีความสามารถและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเป็นที่พอใจของคณะกรรมการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 3. มีผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง ซึ่งต้องเสนอผลงานนั้นในการประชุมทางการแพทย์ และ ควรได้รับการตีพิมพ์เป็นบทความวิชาการในวารสารทางการแพทย์
 4. ทดสอบความรู้ โดยการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่าตามกฎของแพทยสภา

คุณวุฒิเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม

ผู้ผ่านการประเมินจะมีสิทธิได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง (Diploma, Thai Subspecialty Board of Advanced Diagnostic Body Imaging) จากแพทยสภาแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการประเมินวุฒิโดย ก.พ.

ที่อยู่และบุคคลในการติดต่อ

คุณสืบศรี ธุพันธ์
ภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
1873 ถนนพระราม 4
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 02-2564413

E-mail address: xrays@md2.md.chula.ac.th