รายละเอียดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /
ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

(Fellowship training in advanced diagnostic body imaging program
in Department of Radiology Faculty of Medicine,
Chulalongkorn University/ King Chulalongkorn Memorial Hospital,
Thai Red Cross Society)

Program director

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ ในการทำงานด้าน advanced diagnostic body imaging ซึ่งรวมถึง ultrasound CT และ MRI เพื่อที่จะสามารถให้การวินิจฉัยได้ถูกต้องแม่นยำ รวมถึงสามารถให้คำปรึกษา แนะนำ และเผยแพร่ความรู้ในสาขานี้ให้แก่แพทย์ที่เกี่ยวข้องได้

ระยะเวลาการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลา 2 ปี ซึ่งเป็นการฝึกอบรมและปฏิบัติงานทางด้าน ultrasound CT และ MRI อย่างละ 7 เดือน ปฏิบัติงานนอกสถานที่ 2 เดือน และ ปฏิบัติงานในการวิจัย 1 เดือน

กำหนดการเปิดฝึกอบรม

เริ่มต้นการฝึกอบรมในวันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

สามารถรับผู้เข้าฝึกอบรมได้ปีละ 2 คน

อาจารย์ผู้ฝึกอบรม

  1. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงลัดดาวัลย์ วัชระคุปต์
  2. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณี บุญยืนเวทวัฒน์
  3. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสมใจ หวังศุภชาติ
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติ อาจหาญศิริ
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิทรา ปิยะวิเศษพัฒน์
  6. แพทย์หญิงน้ำผึ้ง นำการุณอรุณโรจน์
  7. นายแพทย์บัณฑิต เจ้าปฐมกุล

Program objective

ขอบเขตความรับผิดชอบของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

จำนวนการตรวจวินิจฉัยทาง body imaging ปี 2547

การประเมิน

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดทุกคนทุกชั้นปีจะถูกประเมินจาก program directors ทั้งในด้านวิชาการ การทำงาน เจตคติ ทุก 6 เดือน


การ rotation ของ body imaging fellow

6 เดือนแรกผ่าน station ของ ultrasound, CT และ MRI อย่างละ 2 เดือน
ผ่านระยะพื้นฐาน การปรับตัว และเริ่มเสนอโครงร่างงานวิจัย

9 เดือนถัดมาผ่าน station ของ ultrasound, CT และ MRI อย่างละ 3 เดือนในระดับ advance และเริ่มงานวิจัย

Elective 1 เดือน

อีก 6 เดือนถัดมาผ่าน station ของ ultrasound, CT และ MRI อย่างละ 2 เดือน

Elective 1 เดือน

Self elective 1 เดือน (เลือก ultrasound, CT หรือ MRI)


ROTATION IN DETAIL

First year rotation

JunJulAugSepOctNovDecJanFebMarAprMay
OPD USCTMRIIPD USCTMRIOPD USIPD USCTCTMRIMRI

Second year rotation

JunJulAugSepOctNovDecJanFebMarAprMay
IPD USCTMRIelectiveIPD USCTMRIIPD USCTMRIelectiveSelf elective

BODY IMAGING FELLOWSHIP ACTIVITY

 7.30-8.308.30-9.309.30-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.00
วันจันทร์journal club/ topic review*#   endocrine conference**##จันทร์ที่ 1 ของเดือน ที่ตึก วชิรญาณ สามัคคีพยาบารชั้น 2    
วันอังคาร    Uroconference**##อังคารที่ 4 ของเดือน ที่ตึกสิรินทรชั้น 1   
วันพุธCT, MR conference*#/ US conference*#  GI conference**# ที่ตึกอภันตรีชั้น 2 cardiac imaging conference**## พุธที่ 3 ที่ตึกอายุรศาสตร์ 1 X-ray surgical conference**## พุธที่ 2 ที่ตึกสิรินทร ชั้น 1 
วันพฤหัสjournal club*#/ topic review*# chest conference**#ที่ตึกสันติวัน CPC conference**##พฤหัสที่ 1 ที่ตึกสุกรี-สุภาradiopatho conference**## พฤหัสที่ 3 ที่ตึก อปร13  
วันศุกร์film reading*#    body imaging hour*ศุกร์ที่ 2 และ 4 ที่ตึกจุลจักรพงษ์ชั้น 2  

*intradepartment activity, **interdepartment activity, ***interhospital activity
#every week activity, ##monthly activity